Select Page
ԼՃԱԿ | LITTLE LAKE

ԼՃԱԿ | LITTLE LAKE

Bedros Tourian | Պետրոս Դուրեան Ինչո՞ւ ապշած են, լըճա՚կ,Ու չեն խայտար քու ալյակք,Միթե հայլվույդ մեջ անձկավԳեղուհի մը նայեցավ։ Եվ կամ միթե կըղմայլի՞նԱլյակքդ երկնի կապույտին,Եվ այն ամպոց լուսափթիթ,Որք նըմանին փրփուրքիդ։ Մելամաղձոտ լըճա՚կդ իմ,Քեզ հետ ըլլա՛նք...